HH- VKT và  F1  2 tín chỉ là học phần vẽ kỹ thuật cơ bản

Nội dung

Các tiêu chuẩn thành lập bản vẽ kỹ thuật

Các hình biểu diễn

Giao và xuyên

Hình học họa hình nghĩa tiếng anh geometry


Nội dung kiến thức

Các phép chiếu

Biểu diễn điểm, đường thẳng, mặt phẳng

Bài toán vị trí

Bài toán lượng

Giao hai mặt