Hình học họa hình - geometry


Nội dung kiến thức

Các phép chiếu

Biểu diễn điểm, đường thẳng, mặt phẳng

Bài toán vị trí

Bài toán lượng

Giao hai mặt