Hình học họa hình nghĩa tiếng anh geometry


Nội dung kiến thức

Các phép chiếu

Biểu diễn điểm, đường thẳng, mặt phẳng

Bài toán vị trí

Bài toán lượng

Giao hai mặt