HH- VKT và  F1  2 tín chỉ là học phần vẽ kỹ thuật cơ bản

Nội dung

Các tiêu chuẩn thành lập bản vẽ kỹ thuật

Các hình biểu diễn

Giao và xuyên