Xây dựng vật thể

Từ việc tịnh tiến hoặc quay hình phẳng ta có thể tạo ra các vật thể không gian.